LOYALTY PLEDGE OF AN ADVOCATE

July 12, 2017

PANATA NG ISANG TAGAPAGTAGUYOD
NG KARAPATAN AT PRIBILEHIYO NG MGA MAYKAPANSANAN

Ako, (banggitin ang pangalan) ay naniniwala na ang mga taong may kapansanan ay may karapatan rin na katulad ng tinatamasa ng bawat mamamayan ; na dapat igalang, pangalagaan at tuparin ng lahat, lalo na ng bawat namumuno sa ating mga pamayanan at lahat ng sangay ng pamahalaan.
Dahil dito, ako ay nangangako, sa abot ng aking makakaya, na magiging tagapagtaguyod ng kanilang mga karapatan at pribilehiyo, na naayon sa mga pandaigdigang kasunduan na nilagdaan ng ating pamahalaan, at mga batas na dapat ipatupad sa bansang ating tinatahanan;
Bilang isang tagapagtaguyod, ako ay magpapahayag ng madiing pagtutol sa mga gawaing magpapababa sa dignidad ng mga maykapansanan, lalo na sa mga bata at nakakatatanda ; at pigilan ang lahat ng uri ng pang-aabuso, panunukso at diskriminasyon ng dahil sa kanilang kapansanan;
Isusulong ko sa aking pamahalaang local at mga tanggapan ng mga pambansang kawanihan na aking kayang abutin na isama ang mga taong may kapansanan sa lahat ng programa at mga serbisyo upang mapaunlad ang kanilang pamumuhay sa kanilang sariling pamayanan, sa piling ng kanilang mga pamilya;
Sisikapin ko na maging bahagi ng malawakang kampanya ng pagmumulat ukol sa kapansanan, kung paano ito maiiwasan at mapalakas ang bawat taong may kapansanan at ang kanilang mga samahan, bilang mga kaagapay sa pagbuo ng isang pamayanang nangangalaga, at gumagalang sa karapatan ng bawat mamamayan.
Bilang TAGAPAGTAGUYOD ng mga karapatan at pribilehiyo ng mga may kapansanan ako ay hihikayat pa ng mga tagapagtaguyod na bigkasin ang PANATANG ito, kasunod ang pagkilos upang makamit ang layunin tungo sa isang pamayanang nangangalanga para sa lahat.
Tulungan nawa ako ng MAYKAPAL.

LOYALTY PLEDGE OF AN ADVOCATE
OF THE RIGHTS OF
PERSONS WITH DISABILITIES

I, (state your name), believe that persons with disabilities have the same rights, enjoyed by other citizens, that should be respected, protected and fulfilled by all, especially by every community leader and head of all government agencies;

Because of this, I hereby pledge, to the best of my ability to advocate for their rights and privileges, in accordance with international treaties ratified by the Philippine government and all national laws that should be implemented by the State;
As an advocate, I will denounce all forms of negative actions that will put down their dignity, especially those of the children and older persons; and to stop violence, abuse, vilifications and all forms of discrimination on the basis of disability;
I will advocate in my entity/agency within my reach and competency their inclusion in all programs and services, to uplift their lives within in their own community, within their family; and within the society;
I will do my best to be a part of a massive campaign on disability awareness geared toward their empowerment and integration into the mainstream of society so they will become partners in nation-building; and
As an ADVOCATE of their inherent rights, I solemnly swear that I will encourage more advocates to recite this pledge, followed by affirmative actions in order, to realize our goals leading to a nurturing community for all.
So help me GOD…

Possibly Related Posts:


Mensahe ni Secretary Taguiwalo para sa ika-39 na taong pagdiriwang ng National Disability Prevention and Rehabilitation Week

July 12, 2017

KARAPATAN AT PRIBILEHIYO NG MGA MAY KAPANSANAN, ISAKATUPARAN AT IPAGLABAN

Sa bisa ng Proklamasyon 361, idineklara ang ika-17 hanggang ika- 23 ng Hulyo ng bawat taon bilang National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Ginugunita rin nito ang kapanganakan ni Gat Apolinario Mabini, ang “Dakilang Lumpo” at utak ng himagsikan. Sa kabila ng kanyang kapansanan, kinakatawan ng bayaning Gat Mabini ang mga mamamayan ng kasalukuyang panahon na may kapansanan ngunit patuloy na nakikipagtunggali sa hamon ng buhay — patuloy silang nagbabahagi sa kapwa at nagsisikap na makapag-ambag sa mga layuning itaguyod ang isang matatag na bansa. Ang tema ng ika-39 na taong pagdiriwang ng National Disability Prevention and Rehabilitation Week ay nagpapa-alala sa atin sa sigaw ng mga may kapansanan sa buong bansa: “Karapatan at Pribilehiyo ng Mga May Kapansanan, Isakatuparan at Ipaglaban”.

Secretary Taguiwalo of DSWD
Secretary Taguiwalo of DSWD

Bilang kasapi ng United Nations, lumagda ang Pilipinas sa Kasunduan tungkol sa Karapatan ng mga Maykapansanan (UNCRPD). Dito, inilahad ng pamahalaan ng Pilipinas ang kahandaan na igalang, pangalagaan at ipatupad ang mga karapatan ng bawat Pilipinong may kapansanan.
Tungkulin ng bawat sangay ng pamahalaan, lalo’t higit ang pamahalaang lokal, na isama ang mga may kapansanan sa lahat ng mga programa at serbisyo na magtataguyod ng kanilang mga karapatan at magpapaunlad ng kanilang kakayahan at talino upang mag-ambag at maging kaagapay sa kaunlaran ng bayan.
Bilang paggalang sa mga karapatan na isinasaad sa kasunduan at mga batas ng ating bansa, dapat ipatupad ng bawat pamahalaang lokal ang Batas Pambansa 344 upang itaguyod ang pamayanang walang sagabal at nagsusulong sa malayang pagkilos ng bawat Pilipinong may kapansanan. Sa pamamagitan nito, kanilang mapakinabangan ang mga programa at serbisyo mula sa lokal na pamahalaan. Ating tiyakin na sumusunod sa pamantayan ng Accessibility at Universal Design ang lahat ng mga pampublikong gusali, mga lansangan at mga pampublikong sasakyan upang makalahok ang mga may kapansanan sa lahat ng mga gawain sa komunidad.
Mahalaga din na maunawaan ng mga tuwirang naglilingkod ang iba’t ibang uri ng kapansanan at mga pangangailangan ng mamamayang may kapansanan upang maintindihan kung paano sila pakikitunguhan at mapaglingkuran na may malasakit.
Kaakibat ng tungkulin ng bawat sangay ng pamahalaan ay ang pangangalaga at proteksyon sa karapatan ng mga may kapansanan sa pamamagitan ng paghubog sa isang pamayanang walang diskriminasyon at may pantay na pagtrato sa bawat mamamayan. Siguraduhin natin na bawat may kapansanan ay nakakakuha ng serbisyong legal upang maipagtanggol nila ang kanilang karapatan sa harap ng batas. Mahalaga din na ang mga walang pandinig ay mabigyan ng tulong ng mga sign language interpreters — mula sa kanilang paghaharap ng reklamo at pagsisiyasat, hanggang sa pagdinig ng kanilang kaso sa korte. Kailangan din natitiyak na sila ay makikinabang sa mga serbisyong pangkalusugan at edukasyon sa ilalim ng batas.
Ang pinakamahalaga para sa mga may kapansanan ay ang pabibigay ng katuparan sa mga karapatang ito sa pamamagitan nang pagtatalaga ng Persons with Disabilities Affairs Office (PDAO) sa bawat pamahalaang local (lalawigan, lungsod at 1st, 2nd, at 3rdclass na munisipyo) at ang paghirang ng PDAO Focal Persons sa 4th, 5th at 6th class na mga munisipyo. Nakasaad ito sa RA10070 na kinilala ang karapatan ng mga may kapansanan na makilahok sa pagpapatakbo ng pamahalaang lokal, at maging kabahagi sa pagbibigay ng mga serbisyong nauukol para sa kanila.
Nakikipag-ugnayan ang mga PDAO sa lahat ng sangay ng pamahalaan upang ang mga may kapansanan ay maging bahagi sa pagpaplano ng mga angkop na programa at serbisyo at pagbalangkas ng mga alituntuning lokal ayon sa kasalukuyang kalagayan ng sektor.
Inaasahan na ang mga PDAO (na dapat ay pamununan ng mga kwalipikadong may kapansanan) ay magiging susi sa pagpapaunlad sa mga pangunahing serbisyo para sa sektor. Inaasahan natin na bago matapos ang termino ng kasaluukuyang pamunuan ay naitatag na ang mga PDAO at Persons with Disabilities Affairs Focal Persons sa lahat ng pamahalaang lokal sa buong bansa.
Samantala, hindi kailanman maisasawalang-bahala ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos ng mga miyembro ng sektor ng mga may kapansanan at kanilang mga samahan para sa kanilang mga karapatan. Matimbang ang sama-samang pakikipaglaban para maisulong ang mga karapatan at pribelehiyo ng bawat may kapansanan sa lipunang Pilipino.
Mahalagang magkaisa ang mga samahan ng mga may kapansanan upang manawagan sa implementasyon ng RA 10754 na nagpalawak sa mga benepisyo at pribilehiyo ng mga taong may kapansanan, ang RA 10524 na naglalaan ng 1% ng mga posisyon para sa mga kuwalipikadong may kapansanan sa lahat ng sangay ng pamahalaan, at pagtupad sa iba pang mga karapatan ayon sa RA 7277 o ang Magna Karta ng mga Taong May Kapansanan.
Sa National Development Plan ng bansa, tinatanaw ang isang magandang bukas kung saan ang bawat Pilipino ay may matatag, maginhawa at panatag na buhay. Higit sa lahat, Walang Maiiwanan. Isama natin ang mga mamamayang may kapansanan sa ating pangarap. Kilalanin at itaguyod ang kanilang mga karapatan nang may malasakit upang maging mas magaan ang kanilang pag-angat at pagtahak sa landas na nais nilang marating sa buhay, kapantay ng bawat mamamayan.
Magkaisa tayo na buuin ang isang pamayanang gumagalang, kumakalinga at nangangalaga sa karapatan ng lahat ng mamamayan.
Pagpalain nawa tayo at patnubayan ng Maykapal.

Judy M. Taguiwalo
Kalihim, Kagawaran ng Kagalingang Panlipunan at Pagpapaunlad
(Secretary, Department of Social Welfare and Development)
Punong Tagapangasiwa, Pambansang Sanggunian ng Ugnayang Pang May Kapansanan
(Chairperson, National Council on Disability Affairs)

 

To view and download the signed copy of the message please click here.

Possibly Related Posts:


Call for Applications for the 20th Duskin Leadership Training Program in Japan (2018) has been made! The deadline is August 8, 2017.

July 11, 2017

This program aims to provide an opportunity for young people with disabilities who wish to become community leaders in Asian and the Pacific countries/regions. It was first initiated in 1999 as a project commemorating the United Nations Asian and Pacific Decade of Disabled Persons (1993-2002).

The uniqueness of this invitation program is that the applicants do not need any official recommendation from the government or other organizations, and that it is completely open to anyone, without any restrictions on educational or occupational backgrounds. In addition, the training period of around ten months is conducted in Japanese or Japanese sign language so that the trainees can deepen understand Japan and Japanese culture.

Besides, since trainees from different countries/regions study together, they can build up network beyond the different types of disability, thus they are expected to become active leaders in the future.

Qualifications of applicants

  1. Persons with disabilities who wish to contribute to their communities as leaders in future
  2. Persons who are between 18 and 29 years of age. No education history or prior work experience is required
  3. Persons who are able to complete the 10 month long training program and adapt themselves to Japanese life
  4. Persons who are able to communicate either in Japanese (or Japanese sign language) or in English (or American sign language)
  5. Persons who are able to carry out their activities of daily living without assistance
  6. Persons who are able to have interviews in their own countries/regions
  7. Persons who are able to plan and carry out their own training program
  8. Persons who are able to take responsibilities for all risks, including unexpected accidents

Download the application here

Possibly Related Posts: